Fait Accompli Drop les villains marquee deviderles villains marquee deviderles villains marquee deviderles villains marquee devider
Fait Accompli Drop les villains marquee deviderles villains marquee deviderles villains marquee deviderles villains marquee devider
Fait Accompli Drop les villains marquee deviderles villains marquee deviderles villains marquee deviderles villains marquee devider
Fait Accompli Drop les villains marquee deviderles villains marquee deviderles villains marquee deviderles villains marquee devider
Fait Accompli Drop les villains marquee deviderles villains marquee deviderles villains marquee deviderles villains marquee devider
Fait Accompli Drop les villains marquee deviderles villains marquee deviderles villains marquee deviderles villains marquee devider
Back to website

FAQ

English

When will I receive my parcel?

At Les Vilains, we work with a pre-order system. This allows us to properly focus on our core values and you work with us on a sustainable story. As soon as your item is made you will be personally notified. This way you know exactly when you will receive your package.

How long does shipping take?

Shipping time depends on the country the parcel is sent to.

I have not received my NFT, what should I do?

Make sure your MetaMask wallet is properly set on your browser. Use Google Chrome for this purpose. Still not working? Then contact us at ecommerce@lesvilains.be

I can’t claim my NFT, what should I do?

Make sure your MetaMask wallet is set properly in your browser. Use Google Chrome for this. Be sure to read our guides:
Purchased on mobile and claiming your NFT:
https://lesvilains.be/you-made-a-purchase-on-mobile-and-you-want-to-claim-your-nft/
Bought on desktop and claiming your NFT:
https://lesvilains.be/you-made-a-purchase-on-desktop-and-want-to-claim-your-nft/
Bought on desktop and want to see your NFT on your smartphone:
https://lesvilains.be/you-made-a-purchase-on-desktop-and-you-want-to-view-your-nft-on-mobile/

Still not working? If so, please contact us: ecommerce@lesvilains.be

Which payment methods do we accept?

You can pay using Bancontact, Credit Card and Apple Pay. We also provide the option to pay via Belfius, KBC in Belgium. For Germany, we provide Giropay. Klarna Pay Now can also be used.

Is it safe to use my credit card?

All online credit card transactions on this site are secure payments. For more information, please visit our Terms and Conditions.

Can I sell the NFT?

You can sell your NFT through any platform where you can sell an NFT. We do not recommend selling your NFT. Once you sell your NFT, you will lose all the benefits that come with an NFT. For more information, see our terms and conditions of sale.

How much does shipping cost?

Shipping is free of charge.

How can I claim the lifetime warranty?

If your item is damaged, please contact us at ecommerce@lesvilains.be. We will work with you to find an appropriate solution. More info on wear and tear can be found here.

Why has my payment been declined?

After authorisation, a transaction can still fail. If the transaction fails after authorisation, the funds are still reserved in your bank account. Although they have not been debited, they may appear to have been collected. Please note that the reserve after authorisation can take up to 30 working days to be lifted. This can vary from one bank and lender to another. 

The reasons may simply be

– The card limit has been reached

– The card details entered are wrong

– The card has reached the maximum number of charges allowed in a period

– The billing address does not match the cardholder details

– The card does not allow international transactions

– The card does not allow online transactions

– Depending on the country you are in, you may need to call your bank to authorise your credit card for online, cross-border or overseas transactions.

In other cases, the reasons are less obvious and may be related to the ever-increasing fraud prevention and other security measures taken by credit card companies to protect the cardholder from misuse of the card.

Where can I find the size chart?

The size chart can be found on the product page of each item. If you do not know your size, please contact us at ecommerce@lesvilains.be. We will be happy to help you choose the right size.

What is a pre-order with Les Vilains?

A pre-order at Les Vilains is a purchase of an item that has not yet been made. All items are made as soon as the pre-order quantities run out. This ensures that you get the right size. This also ensures no excess waste. Items will be shipped as soon as they are all ordered. We will inform you personally!


Nederlands

Wanneer ontvang ik mijn pakket?

Bij Les Vilains werken we met een pre-order systeem. Hierdoor kunnen wij ons op de juiste manier richten op onze kernwaarden en werkt u samen met ons aan een duurzaam verhaal. Zodra je item gemaakt is krijg je persoonlijk bericht. Zo weet u precies wanneer u uw pakket ontvangt.

Hoe lang duurt de verzending?

De verzending is afhankelijk van het land waarnaar het pakket wordt verstuurd.

Ik heb mijn NFT niet ontvangen, wat moet ik doen?

Zorg ervoor dat je MetaMask-portemonnee goed is ingesteld op je browser. Gebruik hiervoor Google Chrome. Werkt het nog steeds niet? Neem dan contact met ons op via ecommerce@lesvilains.be

Ik kan mijn NFT niet claimen, wat moet ik doen?

Zorg ervoor dat je MetaMask portemonnee goed is ingesteld in je browser. Gebruik hiervoor Google Chrome. Lees zeker onze gidsen:
Gekocht op mobiel en claimen van je NFT:
https://lesvilains.be/you-made-a-purchase-on-mobile-and-you-want-to-claim-your-nft/
Gekocht op desktop en je NFT claimen:
https://lesvilains.be/you-made-a-purchase-on-desktop-and-want-to-claim-your-nft/
Gekocht op desktop en uw NFT op uw smartphone willen zien:
https://lesvilains.be/you-made-a-purchase-on-desktop-and-you-want-to-view-your-nft-on-mobile/

Werkt het nog steeds niet? Neem dan contact met ons op: ecommerce@lesvilains.be

Welke betaalmethoden aanvaarden wij?

U kunt betalen met Bancontact, Credit Card en Apple Pay. We voorzien ook de mogelijkheid om te betalen via Belfius, KBC in België. Voor Duitsland voorzien we Giropay. Klarna Pay Now kan ook gebruikt worden.

Is het veilig om mijn creditcard te gebruiken?

Alle online creditcardtransacties op deze site zijn beveiligde betalingen. Ga voor meer informatie naar onze Algemene Voorwaarden.

Kan ik de NFT verkopen?

U kunt uw NFT verkopen via elk platform waar u een NFT kunt verkopen. Wij raden u af uw NFT te verkopen. Zodra u uw NFT verkoopt, verliest u alle voordelen die bij een NFT horen. Bekijk voor meer informatie onze verkoopvoorwaarden.

Hoeveel kost de verzending?

De verzending is gratis.

Hoe kan ik een beroep doen op de levenslange garantie?

Als uw artikel beschadigd is, neem dan contact met ons op via ecommerce@lesvilains.be. Wij zullen samen met u naar een passende oplossing zoeken. Meer info over slijtage vindt u hier.

Waarom is mijn betaling geweigerd?

Na autorisatie kan een transactie nog steeds mislukken. Als de transactie mislukt na autorisatie staan de fondsen nog steeds gereserveerd op uw bankrekening. Hoewel ze niet zijn afgeschreven, kan het lijken alsof ze zijn geïncasseerd. Houd er rekening mee dat de reserve na autorisatie tot 30 werkdagen kan duren voordat deze wordt opgeheven. Dit kan per bank en kredietverstrekker verschillen. 

De redenen hiervoor kunnen eenvoudigweg zijn

– De kaartlimiet is bereikt

– De ingevoerde kaartgegevens zijn verkeerd

– De kaart heeft het maximaal aantal toegestane kosten in een periode bereikt

– Het factuuradres komt niet overeen met de gegevens van de kaarthouder

– De kaart staat geen internationale transacties toe

– De kaart staat geen online transacties toe

– Afhankelijk van het land waarin u zich bevindt, moet u misschien uw bank bellen om uw creditcard te autoriseren voor online, grensoverschrijdende of overzeese transacties.

In andere gevallen zijn de redenen minder voor de hand liggend en kunnen ze verband houden met de steeds toenemende fraudepreventie en andere veiligheidsmaatregelen die de kredietkaartmaatschappijen nemen om de kaarthouder te beschermen tegen misbruik van de kaart.

Waar kan ik de maattabel vinden?

De maatvoering is te vinden op de productpagina van elk artikel. Als u uw maat niet weet, neem dan contact met ons op via ecommerce@lesvilains.be. Wij helpen u graag bij het kiezen van de juiste maat.

Wat is een pre-order bij Les Vilains?

Een pre-order bij Les Vilains is een aankoop van een artikel dat nog niet gemaakt is. Alle artikelen worden gemaakt zodra de pre-order hoeveelheden op zijn. Dit zorgt ervoor dat u de juiste maat krijgt. Dit zorgt ook voor geen overtollig afval. De artikelen worden verzonden zodra ze allemaal besteld zijn. Wij zullen u persoonlijk informeren!


Français

Quand recevrai-je mon colis ?

Aux Vilains, nous travaillons avec un système de précommande. Cela nous permet de nous concentrer correctement sur nos valeurs fondamentales et vous travaillez avec nous sur une histoire durable. Dès que votre article est fabriqué, vous en êtes personnellement informé. Ainsi, vous savez exactement quand vous recevrez votre colis.

Combien de temps dure l’expédition ?

Le délai d’expédition dépend du pays vers lequel le colis est envoyé.

Je n’ai pas reçu mon NFT, que dois-je faire ?

Assurez-vous que votre porte-monnaie MetaMask est correctement configuré sur votre navigateur. Utilisez Google Chrome à cet effet. Cela ne fonctionne toujours pas ? Alors contactez-nous à ecommerce@lesvilains.be

Je ne peux pas réclamer mon NFT, que dois-je faire ?

Assurez-vous que votre porte-monnaie MetaMask est correctement configuré dans votre navigateur. Utilisez Google Chrome pour cela. N’oubliez pas de lire nos guides :
Achats sur mobile et réclamation de votre NFT:
https://lesvilains.be/you-made-a-purchase-on-mobile-and-you-want-to-claim-your-nft/
Achat sur ordinateur et réclamation de votre NFT:
https://lesvilains.be/you-made-a-purchase-on-desktop-and-want-to-claim-your-nft/
Vous avez acheté sur un ordinateur de bureau et vous voulez voir votre NFT sur votre smartphone:
https://lesvilains.be/you-made-a-purchase-on-desktop-and-you-want-to-view-your-nft-on-mobile/

Cela ne fonctionne toujours pas ? Si c’est le cas, veuillez nous contacter : ecommerce@lesvilains.be

Quels modes de paiement acceptons-nous ?

Vous pouvez payer par Bancontact, carte de crédit et Apple Pay. Nous offrons également la possibilité de payer via Belfius, KBC en Belgique. Pour l’Allemagne, nous proposons Giropay. Klarna Pay Now peut également être utilisé.

L’utilisation de ma carte de crédit est-elle sûre ?

Toutes les transactions par carte de crédit en ligne sur ce site sont des paiements sécurisés. Pour plus d’informations, veuillez consulter nos conditions générales.

Puis-je vendre le NFT ?

Vous pouvez vendre votre NFT sur n’importe quelle plateforme où vous pouvez vendre un NFT. Nous vous déconseillons de vendre votre NFT. Si vous vendez votre NFT, vous perdrez tous les avantages qui y sont liés. Pour plus d’informations, consultez nos conditions générales de vente.

Combien coûte l’expédition ?

Les frais d’expédition sont gratuits.

Comment puis-je faire valoir la garantie à vie ?

Si votre article est endommagé, veuillez nous contacter à l’adresse ecommerce@lesvilains.be. Nous travaillerons avec vous pour trouver une solution appropriée. Vous trouverez plus d’informations sur l’usure ici.

Pourquoi mon paiement a-t-il été refusé ?

Après autorisation, une transaction peut encore échouer. Si la transaction échoue après autorisation, les fonds sont toujours réservés sur votre compte bancaire. Bien qu’ils n’aient pas été débités, ils peuvent sembler avoir été encaissés. Veuillez noter que la levée de la réserve après autorisation peut prendre jusqu’à 30 jours ouvrables. Ce délai peut varier d’une banque et d’un prêteur à l’autre. 

Les raisons peuvent être simplement les suivantes

– La limite de la carte a été atteinte

– Les données de la carte saisies sont erronées

– La carte a atteint le nombre maximum d’opérations autorisées sur une période donnée.

– L’adresse de facturation ne correspond pas aux coordonnées du titulaire de la carte.

– La carte ne permet pas les transactions internationales

– La carte ne permet pas les transactions en ligne

– Selon le pays où vous vous trouvez, vous devrez peut-être appeler votre banque pour autoriser votre carte de crédit à effectuer des transactions en ligne, transfrontalières ou à l’étranger.

Dans d’autres cas, les raisons sont moins évidentes et peuvent être liées aux mesures de prévention de la fraude et autres mesures de sécurité toujours plus nombreuses prises par les sociétés de cartes de crédit pour protéger le titulaire de la carte contre une utilisation abusive de celle-ci.

Où puis-je trouver le tableau des tailles ?

Le tableau des tailles se trouve sur la page produit de chaque article. Si vous ne connaissez pas votre taille, veuillez nous contacter à l’adresse ecommerce@lesvilains.be. Nous serons heureux de vous aider à choisir la bonne taille.

Qu’est-ce qu’une précommande chez Les Vilains ?

Une précommande chez Les Vilains est un achat d’un article qui n’a pas encore été réalisé. Tous les articles sont fabriqués dès que les quantités de la précommande sont épuisées. Cela vous permet d’obtenir la bonne taille. Cela permet également d’éviter tout gaspillage excessif. Les articles seront expédiés dès qu’ils seront tous commandés. Nous vous en informerons personnellement !

Back to website